ဖုန္းနံပါတ္သိရံုနဲ႕ အိမ္လိပ္စာသိခ်င္ရင္

ဖုန္းနံပါတ္သိလွ်င္ အိမ္လိပ္စာသိေအာင္လုပ္တဲ့ Web Site တခုတင္ၿပခ်င္ပါတယ္။

ဒီ Web Site ေလကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မွၿပဳလုပ္ထားခ်င္ၿဖစ္ပါတယ္။

Name (or)Phone ေနရာတြင္မိမိသိလိုေသာဖုန္းနံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ၿပီး Enter

ေခါက္ပါက ဖုန္းပိုင္ရွင္နာမည္္ ႏွင့္တကြ လိပ္စာပါေတြရပါလိမ့္မည္။အေရးႀကီး

ေသာဖုန္းနံပါတ္ မ်ားပါေဖာ္ၿပထားပါတယ္

ဒီေနရာေလးကေနသြားလိုက္ပါ.... 

ဖုန္းနံပါတ္သိရံုနဲ႕ အိမ္လိပ္စာသိခ်င္ရင္

Posted 6:10 AM by Nai Nai in Labels:
ဖုန္းနံပါတ္သိလွ်င္ အိမ္လိပ္စာသိေအာင္လုပ္တဲ့ Web Site တခုတင္ၿပခ်င္ပါတယ္။

ဒီ Web Site ေလကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မွၿပဳလုပ္ထားခ်င္ၿဖစ္ပါတယ္။

Name (or)Phone ေနရာတြင္မိမိသိလိုေသာဖုန္းနံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ၿပီး Enter

ေခါက္ပါက ဖုန္းပိုင္ရွင္နာမည္္ ႏွင့္တကြ လိပ္စာပါေတြရပါလိမ့္မည္။အေရးႀကီး

ေသာဖုန္းနံပါတ္ မ်ားပါေဖာ္ၿပထားပါတယ္

ဒီေနရာေလးကေနသြားလိုက္ပါ.... 

0 comment(s) to... “ဖုန္းနံပါတ္သိရံုနဲ႕ အိမ္လိပ္စာသိခ်င္ရင္”

0 comments:

Post a Comment