မရွိပါ

ဆရာဝန္တစ္ဦးကစားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ ထမင္းစားဖို႔ ေရာက္လာခဲ့တယ္။

ဟင္းမွာေနတုန္း မထင္မွတ္ဘဲ စားပဲြထိုးတင္ပါးကို ကုတ္ေနတာ ေတြ႔လို႔ ေမးလိုက္တယ္။
"လိပ္ေခါင္းရွိသလား!"
ထုိအခါ စားပြဲထုိးေလးျပန္ေျဖလုိက္တာက ... ... 
"မီႏူးထဲမွာ ရွိတာပဲ မွာပါ "  ဟူသတည္း ... ...

မရွိပါ

Posted 2:18 PM by Nai Nai in Labels:
ဆရာဝန္တစ္ဦးကစားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ ထမင္းစားဖို႔ ေရာက္လာခဲ့တယ္။

ဟင္းမွာေနတုန္း မထင္မွတ္ဘဲ စားပဲြထိုးတင္ပါးကို ကုတ္ေနတာ ေတြ႔လို႔ ေမးလိုက္တယ္။
"လိပ္ေခါင္းရွိသလား!"
ထုိအခါ စားပြဲထုိးေလးျပန္ေျဖလုိက္တာက ... ... 
"မီႏူးထဲမွာ ရွိတာပဲ မွာပါ "  ဟူသတည္း ... ...


0 comment(s) to... “မရွိပါ”

0 comments:

Post a Comment