2013 အတြက္ သံုးဘာသာ ျပကၡဒိန္ (ျမန္မာ.အဂၤလိပ္.တရုတ္)ျပကၡဒိန္မၾကည့္ျဖစ္သူမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ၂၀၁၃ ျပကၡဒိန္ကုိ အခမဲ့ရယူႏုိင္ပါၿပီ။ ထုိျပကၡဒိန္တြင္ ျမန္မာ ၊ အဂၤလိပ္ ၊ တရုတ္ (၃) ဘာသာ ပါရွိၿပီး ေန႕ႀကီး ေန႕ျမတ္မ်ားကုိလည္း ျပည့္စံုစြာ ထည့္ေပးထားပါသည္။

ရက္ရာဇာ ၊ ျပႆဒါးမ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။ ရြက္စုတ္ျပကၡဒိန္ကဲ့သုိ႕ ရက္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈႏုိင္မွာပါ။
၂၀၁၃ အတြက္ ရံုးပိတ္ရက္ ၊ အားလပ္ရက္မ်ားကိုလည္း သီးသန္႕ၾကည့္ရႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၃ အတြက္ ျပကၡဒိန္ကုိ လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့

 ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ပါ

2013 အတြက္ သံုးဘာသာ ျပကၡဒိန္ (ျမန္မာ.အဂၤလိပ္.တရုတ္)

Posted 4:24 PM by Nai Nai in Labels:


ျပကၡဒိန္မၾကည့္ျဖစ္သူမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ၂၀၁၃ ျပကၡဒိန္ကုိ အခမဲ့ရယူႏုိင္ပါၿပီ။ ထုိျပကၡဒိန္တြင္ ျမန္မာ ၊ အဂၤလိပ္ ၊ တရုတ္ (၃) ဘာသာ ပါရွိၿပီး ေန႕ႀကီး ေန႕ျမတ္မ်ားကုိလည္း ျပည့္စံုစြာ ထည့္ေပးထားပါသည္။

ရက္ရာဇာ ၊ ျပႆဒါးမ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။ ရြက္စုတ္ျပကၡဒိန္ကဲ့သုိ႕ ရက္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈႏုိင္မွာပါ။
၂၀၁၃ အတြက္ ရံုးပိတ္ရက္ ၊ အားလပ္ရက္မ်ားကိုလည္း သီးသန္႕ၾကည့္ရႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၃ အတြက္ ျပကၡဒိန္ကုိ လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့

 ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ပါ

0 comment(s) to... “2013 အတြက္ သံုးဘာသာ ျပကၡဒိန္ (ျမန္မာ.အဂၤလိပ္.တရုတ္)”

0 comments:

Post a Comment