မိမိရဲ႕ website မွာ (သို႔) My page မွာ ျမန္မာ calendar ထည့္မယ္

ဒီလိုေလးေပါ့ .. ပံုက bmp format မို႔ တက္တာနည္းနည္းၾကာတယ္

 ျမန္မာျပကၡဒိန္ေလးေတြေပ်ာက္သြားမွာ...စိုးရတယ္ဗ်ာ....
အဲဒါေၾကာင့္...ထိန္းသိမ္းတဲ့အေနကိုယ္ပိုင္၀က္ဆိုဒ္(သို႕)ကိုယ္ပိုင္စာမ်က္ႏွာေလးမွာ
ျမန္မာျပကၡဒိန္ေလးထည့္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ေအာက္မွာကုဒ္ယူလိုက္ေနာ္..
လြယ္လြယ္ေလးပါ ... html ေရးရမယ့္ ေနရာေလးမွာ ဒီ code ေလးကို ထည့္လိုက္ရံုပါပဲ ။

<div class="gadget_container"><img src="http://www.myanmarcalendar.org/img_calendar.php?Curdt=1323445239&amp;GMT=-390" id="mm_clendar" alt="Myanmar Claendar" name="mm_clendar" />
<script language="JavaScript" type="text/javascript">// <![CDATA[
var now = new Date();
var ts = Math.round(now.getTime() / 1000);
var offset = now.getTimezoneOffset();
// mm_clendar.src = eval("'http://www.myanmarcalendar.org/mcalendar.php?Curdt='+ts+'&GMT='+offset");
document.getElementById('mm_clendar').src = eval("'http://www.myanmarcalendar.org/img_calendar.php?Curdt='+ts+'&GMT='+offset");
// ]]></script>


</div>


မိမိရဲ႕ website မွာ (သို႔) My page မွာ ျမန္မာ calendar ထည့္မယ္

Posted 1:49 PM by Nai Nai in Labels:
ဒီလိုေလးေပါ့ .. ပံုက bmp format မို႔ တက္တာနည္းနည္းၾကာတယ္

 ျမန္မာျပကၡဒိန္ေလးေတြေပ်ာက္သြားမွာ...စိုးရတယ္ဗ်ာ....
အဲဒါေၾကာင့္...ထိန္းသိမ္းတဲ့အေနကိုယ္ပိုင္၀က္ဆိုဒ္(သို႕)ကိုယ္ပိုင္စာမ်က္ႏွာေလးမွာ
ျမန္မာျပကၡဒိန္ေလးထည့္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ေအာက္မွာကုဒ္ယူလိုက္ေနာ္..
လြယ္လြယ္ေလးပါ ... html ေရးရမယ့္ ေနရာေလးမွာ ဒီ code ေလးကို ထည့္လိုက္ရံုပါပဲ ။

<div class="gadget_container"><img src="http://www.myanmarcalendar.org/img_calendar.php?Curdt=1323445239&amp;GMT=-390" id="mm_clendar" alt="Myanmar Claendar" name="mm_clendar" />
<script language="JavaScript" type="text/javascript">// <![CDATA[
var now = new Date();
var ts = Math.round(now.getTime() / 1000);
var offset = now.getTimezoneOffset();
// mm_clendar.src = eval("'http://www.myanmarcalendar.org/mcalendar.php?Curdt='+ts+'&GMT='+offset");
document.getElementById('mm_clendar').src = eval("'http://www.myanmarcalendar.org/img_calendar.php?Curdt='+ts+'&GMT='+offset");
// ]]></script>


</div>
0 comment(s) to... “မိမိရဲ႕ website မွာ (သို႔) My page မွာ ျမန္မာ calendar ထည့္မယ္”

0 comments:

Post a Comment