ပိဋကတ္(၃)ပံု..ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္...၀ိနည္း
၀ိနည္း........

၁။ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ 

၂။ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ 

၃။ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ (ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း)

၄။ပရိ၀ါပါဠိေတာ္ 

၅။စူဠ၀ဂ္ပါဠိေတာ္

၆။မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္