ဒီအခ်ိန္ေရာက္လာရင္...

ေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ ဆရာဝန္ ေရာက္မလာေသာေၾကာင့္ လူနာအားလုံုး လည္တဆန့္ဆန့္
ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို့ေၾကာင့္ သူနာျပဳ ဆရာမက အားေပးစကား ေျပာလိုက္သည္။ “
အားနာလိုက္တာရွင္...ဒီေန့မ ွ ဆရာက အစည္းအေဝးတစ္ခု မျဖစ္မေနတက္ေနရလို့။
သည္းခံၾကပါရွင္...ခဏေန ေရာက္ေတာ့မွာပါ”
ထိုတြင္ လူတစ္ေယာက္က ထေျပာလိုက္သည္။
“ ဆရာမ ေက်းဇူးျပဳျပီး ကြ်န့္ေတာ့္ နာမည္ေလး ဖ်က္လိုက္ပါေတာ့၊ ကြ်န္ေတာ္
သြားစရာေလး ရွိေနေသးလို့ပါ ”
“ ေစာင့္လက္စနဲ့ ခဏေလး ေစာင့္လိုက္ပါ့လား။ ဒါနဲ့..ရွင္က ဘာေရာဂါျဖစ္ေနလို့လဲ ”
“ ကြ်န္ေတာ္က အရက္ျဖတ္မလို့ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္ ေသာက္ေနက်
အခ်ိန္ေလ..နည္းနည္းေတာင္ ေနာက္က်သြားျပီ ”
( မွတ္ခ်က္။ ။ အခ်ိန္ႏွင့္ ဒီအရည္သည္ လူကို မေစာင့္ပါ )

ဒီအခ်ိန္ေရာက္လာရင္...

Posted 1:46 PM by Nai Nai in Labels:
ေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ ဆရာဝန္ ေရာက္မလာေသာေၾကာင့္ လူနာအားလုံုး လည္တဆန့္ဆန့္
ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို့ေၾကာင့္ သူနာျပဳ ဆရာမက အားေပးစကား ေျပာလိုက္သည္။ “
အားနာလိုက္တာရွင္...ဒီေန့မ ွ ဆရာက အစည္းအေဝးတစ္ခု မျဖစ္မေနတက္ေနရလို့။
သည္းခံၾကပါရွင္...ခဏေန ေရာက္ေတာ့မွာပါ”
ထိုတြင္ လူတစ္ေယာက္က ထေျပာလိုက္သည္။
“ ဆရာမ ေက်းဇူးျပဳျပီး ကြ်န့္ေတာ့္ နာမည္ေလး ဖ်က္လိုက္ပါေတာ့၊ ကြ်န္ေတာ္
သြားစရာေလး ရွိေနေသးလို့ပါ ”
“ ေစာင့္လက္စနဲ့ ခဏေလး ေစာင့္လိုက္ပါ့လား။ ဒါနဲ့..ရွင္က ဘာေရာဂါျဖစ္ေနလို့လဲ ”
“ ကြ်န္ေတာ္က အရက္ျဖတ္မလို့ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္ ေသာက္ေနက်
အခ်ိန္ေလ..နည္းနည္းေတာင္ ေနာက္က်သြားျပီ ”
( မွတ္ခ်က္။ ။ အခ်ိန္ႏွင့္ ဒီအရည္သည္ လူကို မေစာင့္ပါ )


0 comment(s) to... “ဒီအခ်ိန္ေရာက္လာရင္...”

0 comments:

Post a Comment