အေျခခံဒီဇိုင္းႏွင့္ဂရပ္ဖစ္နည္းပညာ(ျမန္မာလို)အႏုပညာေျမာက္.ဂရပ္ဖစ္ေရးသားခ်င္သူမ်ားအတြက္...ဒီစာအုပ္ေလးကအသံုး၀င္မွာပါ...
ဒီစာအုပ္ေလးထဲမွာ အလင္းအေမွာင္ရဲ႕သေဘာတရားမ်ား...အႏုပညာေျမာက္ဖန္တီးႏိုင္
သြားပါလိမ့္မယ္...ဒီစာအုပ္ေလးဖတ္ျခင္းအားျဖင့္..အက်ိဳးေက်းဇူးအမွန္တကယ္ရွိသြားမွာပါ...

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္ 

အေျခခံဒီဇိုင္းႏွင့္ဂရပ္ဖစ္နည္းပညာ(ျမန္မာလို)

Posted 5:45 PM by Nai Nai in Labels:


အႏုပညာေျမာက္.ဂရပ္ဖစ္ေရးသားခ်င္သူမ်ားအတြက္...ဒီစာအုပ္ေလးကအသံုး၀င္မွာပါ...
ဒီစာအုပ္ေလးထဲမွာ အလင္းအေမွာင္ရဲ႕သေဘာတရားမ်ား...အႏုပညာေျမာက္ဖန္တီးႏိုင္
သြားပါလိမ့္မယ္...ဒီစာအုပ္ေလးဖတ္ျခင္းအားျဖင့္..အက်ိဳးေက်းဇူးအမွန္တကယ္ရွိသြားမွာပါ...

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္ 

0 comment(s) to... “အေျခခံဒီဇိုင္းႏွင့္ဂရပ္ဖစ္နည္းပညာ(ျမန္မာလို)”

0 comments:

Post a Comment