ေသမင္းႏႈတ္ခမ္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း

- အလုပ္ဖိစီးျပီး စိတ္ပင္ပန္းေနသူမ်ား
- သမက္ႏွင့္မတည့္ေသာ ေယာကၡမမ်ား
- ေယာကၡမႏွင့္ မတည့္ေသာ သမက္မ်ား
- အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပသည့္ ေယာက်ၤားႏွင့္ မိန္းမမ်ား အတြက္
ေမတၱာလက္ေဆာင္ ဝယ္ေပးသင့္သည့္ “ ေသမင္းႏႈတ္ခမ္း ” ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မူ့မ်ားမွာ......
၁။ ဘရိတ္ မေကာင္း၊ စက္ မေကာင္း၊ ၾကမ္းခင္း မေကာင္းသည့္ ကားမ်ားျဖင့္ သြားရမည္။
၂။ လမ္းခရီးတြင္ ထမင္းက်န္၊ ဟင္းက်န္၊ ထမင္းသိုး၊ ဟင္းသိုးမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံမည္။
၃။ လမ္းခရီးတြင္ ေရငတ္ေျပေစရန္ ငံျပာရည္ ပုလင္းမ်ားကို လိုသေလာက္ ေပးမည္။
၄။ လမ္းခရီးတြင္ အမူးအေမာ ေျပေစရန္ နာမည္ၾကီး “ ေခ်းလူးေသးလူး ကုမၼဏီ ”
မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေခ်းေခ်ာ့ကလက္၊ ေခ်းပရုတ္ဆီမ်ား ( ေၾကာ္ျငာသည့္ အေနျဖင့္
) ကို အခမဲ့ ေပးမည္။
၅။ ေအးေအးေဆးေဆး တည္းခိုလိုသူမ်ားအတြက္ ေရခဲတိုက္ စီစဥ္ေပးမည္။
၆။ ဇိမ္ခံလိုသူမ်ားအတြက္ ၾကမ္းပိုးကိုက္သည့္ အိပ္ရာမ်ား စီစဥ္ေပးပါမည္။
၇။ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ တည္းခိုလိုသူမ်ားအတြက္ ထန္းပင္ထိတ္ဖ်ားတြင္ ပုခက္ဆင္ေပးပါမည္။
၈။ လမ္းခရီးတြက္ အပ်င္းေျပေစရန္အတြက္ အစအဆံုး ရန္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ
ဗီြဒီယိုကားမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးပါမည္။
ကြ်န္မတို့ သြားမည့္ ခရီးစဥ္မ်ားမွာ.....
၁။ ပင္လယ္ေမ်ာ့ ေပါသည့္ ေရခ်ိဳးဆိပ္တြင္ တစ္ညအိပ္ ( ထိုမွ )
၂။ ငါးပူတင္းေပါသည့္ ေရခ်ိဳးဆိပ္တြင္ တစ္ညအိပ္ (ထိုမွ)
၃။ ငါးမန္းေပါသည့္ ေရခ်ိဳးဆိပ္တြင္ တစ္ညအိပ္ (ထိုမွ ခရီးသည္မ်ား က်န္ေသးလွ်င္)
၄။ ေတာင္္တက္ခရီးစဥ္ ( အင္းေလးကန္အတြင္းသို့ ကန္ခ်သည့္) အပန္းေျဖ
ခရီးစဥ္....( ထိုမွ ခရီးသည္ က်န္ေသးလွ်င္)
၅။ ေတာင္ေအာက္ခရီးစဥ္ ( သတိ ဘရိတ္ပိုက္ ျဖဳတ္ေပးမည္)
ပိုက္ဆံ မတတ္ႏုိင္ပါက...အလကား ေခၚေဆာင္ပါမည္

ေသမင္းႏႈတ္ခမ္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း

Posted 1:53 PM by Nai Nai in Labels:
- အလုပ္ဖိစီးျပီး စိတ္ပင္ပန္းေနသူမ်ား
- သမက္ႏွင့္မတည့္ေသာ ေယာကၡမမ်ား
- ေယာကၡမႏွင့္ မတည့္ေသာ သမက္မ်ား
- အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပသည့္ ေယာက်ၤားႏွင့္ မိန္းမမ်ား အတြက္
ေမတၱာလက္ေဆာင္ ဝယ္ေပးသင့္သည့္ “ ေသမင္းႏႈတ္ခမ္း ” ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မူ့မ်ားမွာ......
၁။ ဘရိတ္ မေကာင္း၊ စက္ မေကာင္း၊ ၾကမ္းခင္း မေကာင္းသည့္ ကားမ်ားျဖင့္ သြားရမည္။
၂။ လမ္းခရီးတြင္ ထမင္းက်န္၊ ဟင္းက်န္၊ ထမင္းသိုး၊ ဟင္းသိုးမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံမည္။
၃။ လမ္းခရီးတြင္ ေရငတ္ေျပေစရန္ ငံျပာရည္ ပုလင္းမ်ားကို လိုသေလာက္ ေပးမည္။
၄။ လမ္းခရီးတြင္ အမူးအေမာ ေျပေစရန္ နာမည္ၾကီး “ ေခ်းလူးေသးလူး ကုမၼဏီ ”
မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေခ်းေခ်ာ့ကလက္၊ ေခ်းပရုတ္ဆီမ်ား ( ေၾကာ္ျငာသည့္ အေနျဖင့္
) ကို အခမဲ့ ေပးမည္။
၅။ ေအးေအးေဆးေဆး တည္းခိုလိုသူမ်ားအတြက္ ေရခဲတိုက္ စီစဥ္ေပးမည္။
၆။ ဇိမ္ခံလိုသူမ်ားအတြက္ ၾကမ္းပိုးကိုက္သည့္ အိပ္ရာမ်ား စီစဥ္ေပးပါမည္။
၇။ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ တည္းခိုလိုသူမ်ားအတြက္ ထန္းပင္ထိတ္ဖ်ားတြင္ ပုခက္ဆင္ေပးပါမည္။
၈။ လမ္းခရီးတြက္ အပ်င္းေျပေစရန္အတြက္ အစအဆံုး ရန္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ
ဗီြဒီယိုကားမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးပါမည္။
ကြ်န္မတို့ သြားမည့္ ခရီးစဥ္မ်ားမွာ.....
၁။ ပင္လယ္ေမ်ာ့ ေပါသည့္ ေရခ်ိဳးဆိပ္တြင္ တစ္ညအိပ္ ( ထိုမွ )
၂။ ငါးပူတင္းေပါသည့္ ေရခ်ိဳးဆိပ္တြင္ တစ္ညအိပ္ (ထိုမွ)
၃။ ငါးမန္းေပါသည့္ ေရခ်ိဳးဆိပ္တြင္ တစ္ညအိပ္ (ထိုမွ ခရီးသည္မ်ား က်န္ေသးလွ်င္)
၄။ ေတာင္္တက္ခရီးစဥ္ ( အင္းေလးကန္အတြင္းသို့ ကန္ခ်သည့္) အပန္းေျဖ
ခရီးစဥ္....( ထိုမွ ခရီးသည္ က်န္ေသးလွ်င္)
၅။ ေတာင္ေအာက္ခရီးစဥ္ ( သတိ ဘရိတ္ပိုက္ ျဖဳတ္ေပးမည္)
ပိုက္ဆံ မတတ္ႏုိင္ပါက...အလကား ေခၚေဆာင္ပါမည္

0 comment(s) to... “ေသမင္းႏႈတ္ခမ္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း”

0 comments:

Post a Comment