လုပ္ငန္းခြင္၀င္ ကြန္ျပဴတာ ( ဦးေဇာ္လင္း ) အတဲြ (၁)

 ကြန္ပ်ဴတာကိုအခုမွစျပီးေလ့လာသူေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာအက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်လိုတဲ့
သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္.......

ဒီမွာေဒါင္းသြားလိုက္ေနာ္

လုပ္ငန္းခြင္၀င္ ကြန္ျပဴတာ ( ဦးေဇာ္လင္း ) အတဲြ (၁)

Posted 3:54 PM by Nai Nai in Labels:
 ကြန္ပ်ဴတာကိုအခုမွစျပီးေလ့လာသူေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာအက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်လိုတဲ့
သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္.......

ဒီမွာေဒါင္းသြားလိုက္ေနာ္


0 comment(s) to... “လုပ္ငန္းခြင္၀င္ ကြန္ျပဴတာ ( ဦးေဇာ္လင္း ) အတဲြ (၁)”

0 comments:

Post a Comment